Certifieringar

Du ska känna en trygghet i ditt val av oss som leverantör.

Våra verkstäder är certifierade enligt EN-1090 och EN ISO 3834. Dessa två certifikationer innebär att du kan vara trygg i ditt val av oss som leverantör. Det innebär att vi garanterar att varje leverans uppfyller krav på hälsa, miljö, säkerhet, kvalitet och andra väsentliga egenskaper. Inte minst att vi har ett systematiskt arbetssätt för kontroller.

Vi är även certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vi bedriver vår verksamhet inom rimliga ekonomiska ramar på ett sätt som innebär minsta möjliga belastning för vår gemensamma miljö. Vi ska se till att följa de lagar och förskrifter och minska miljöpåverkan för vår verksamhet och detta gör vi genom stegvisa miljöförbättringar med hjälp av kompetensutveckling och utveckling av vårt miljöledningssystem och genom personalens kompetens och engagemang.

Vi skall hushålla med kemikalier, resurser, vatten och energi samt förebygga föroreningar i verksamheten genom att arbeta med ständiga förbättringar.


Vad innebär de olika certifieringarna?

Svetsning är en så kallad "speciell" process, vilket innebär att man inte kan göra en fullständig verifiering av svetsförbandet utan att förstöra det. För att undersöka de mekaniska egenskaperna måste man ta ut prover från den svetsade produkten. Därför gör man klokt i att bygga in kvalitet från början i en svets.


Som ett första steg bör svetsverkstaden kvalificera sina svetsare. För att säkerställa att de är kompetenta finns det standardiserade metoder för att testa svetsare. Nästa steg är att använda skriftliga svetsinstruktioner och/eller så kallade svetsprocedurspecifikationer (WPSer) för att öka möjligheten till repeterbarhet. WPSen ska vara kvalificerad, vilket innebär att en WPS ska vara baserad på en WPQR, Welding Procedure Qualification Record. Rapporten (WPQR) visar att om svetsaren följer den kvalificerade WPSen ger det goda möjligheter att svetsa ett

förband med godtagbara egenskaper. Den svetsansvarige, eller svetssamordnaren, i svetsverkstaden kommer att ansvara för svetsarnas kompetens, utbildning och styrning av svetsare. Svetssamordnaren ska också ha en viss kompetens. Kompetenskraven samt uppgifter och ansvarsområden regleras i standarden ISO 14731.

För att beakta alla aspekter som har direkt och indirekt inverkan på svetskvaliteten rekommenderas svetsverkstaden att införa ett kvalitetssäkringssystem. Standarden för detta är ISO 3834ISO 9001

ISO 9001 är en standard för kvalitetsledning för verksamhetsprocesser. Syftet är att rätt sak görs vid rätt tillfälle med rätt mängd resurser – samtidigt som vi aktivt arbetar med förbättringar och att uppföljning sker löpande.

ISO 14001

Syftet med ISO 14001 Miljöledningssystem är att verksamheten kontinuerligt ska kunna arbeta med att minska sin totala miljöbelastning. Ett bra verktyg för kontroll över miljöarbetets utveckling, både när det gäller resultat och kostnader.

EN-1090

Bärande konstruktioner av stål eller aluminium kan ofta vara säkerhetskritiska komponenter i en byggnad. För att säkerställa dessa komponenters kvalitet och funktion har EU lagstiftat om grundläggande säkerhetskrav för byggnadsprodukter, CPR 305/2011.

EN ISO 3834

ISO 3834 är en standard för svetsande företag och en internationellt erkänd kvalitetsledningssystemstandard. Med ledningssystem menas ett företags samlade processer. Det är de processerna som erhåller en ISO 3834 certifiering. En certifiering enligt ISO 3824 utförs av certifieringsorgan som är ackrediterade av det aktuella landets ackrediteringsorgan. I Sverige är det Swedac som utfärdar ackrediteringar. Flera produktstandarder där svetsning ingår refererar till ISO 3834 som har tre kvalitetsnivåer

 • ISO 3834-2 Omfattande kvalitetskrav, detta har vi
 • ISO 3834-3 Normala kvalitetskrav
 • ISO 3834-4 Enkla kvalitetskravFördelar med certifiering enligt ISO 3834

 • Ger tillträde till en större marknad
 • Förbättrad svetskvalitet
 • Minskade kvalitetsbristkostnader
 • Bevis på kompetens


Ackrediterat certifieringsorgan används för certifiering av svetsare, kvalificering av svetsprocedurer och certifiering av svetsverkstäder/svetsande företag mot ISO 3834.


Certifieringen består av följande delmoment

 • Dokumentgranskning
 • Förrevision (frivillig)
 • Certifieringsrevision i två steg
 • Periodiska revisioner
 • Förnyelserevision


När certifieringsrevisionen är slutförd utfärdas ett certifikat som är giltigt i 3 år under förutsättning att en periodisk revision slutförs årligen. En periodisk revision säkerställer att företaget följer sitt kvalitetsstyrningssystem, samt utvärderar funktionaliteten i systemet. Efter 3 år utförs en mer omfattande revision liknande certifieringsrevisionen i syfte att förnya certifikatet.